REJESTRACJA

01

Rejestracja w sklepie umożliwia składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez kupującego danych, przeglądanie historii zamówień, zamówienie lub rezygnację z usługi newsletter, korzystanie z kodów rabatowych oraz korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym kupującym.

02

W celu rejestracji w sklepie (założenia konta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając login, adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i dokonać ich akceptacji.

03

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez kupującego, na podany przez kupującego adres poczty elektronicznej, przesyłane jest potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

04

Rejestracja w sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez kupującego umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

05

Po zarejestrowaniu się w sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta (tj. loginu i hasła).

06

Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla kupującego przez czas nieoznaczony. Kupujący może zrezygnować z prowadzenia konta w sklepie i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Rezygnacja i usuniecie konta są nieodpłatne.

07

Usuniecie konta może zostać dokonane poprzez wybranie odpowiedniej zakładki znajdującej się po zalogowaniu w koncie sklepu bądź przesłanie informacji przez kupującego na adres e-mail sprzedawcy: kontakt@nizel.pl. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta.

08

Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania konta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także w przypadku naruszenia przez kupującego przy korzystaniu ze sklepu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich lub innych powtarzających się naruszeń przez kupującego postanowień niniejszego regulaminu.

09

Od decyzji o zablokowaniu konta przysługuje kupującemu wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

01

Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

02

Kupujący może dokonać zamówienia poprzez założone wcześniej konto bądź wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu.

03

Wszystkie dostępne na stronie sklepu produkty są oryginalne, wolne od wad oraz zgodne z obowiązującymi standardami.

04

Kupujący może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

05

Złożenie zamówienia następuje przez dodanie produktu do koszyka oraz zatwierdzenie zamówienia.

06

Kupujący dokonując kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” ma świadomość, iż złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej sprzedawcy ceny.

07

Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie przesłane kupującemu przez sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

08

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wysyłane jest w odrębnej wiadomości mailowej wysyłanej do kupującego, wraz z informacją o dostępności produktu.

09

W przypadku braku produktu w magazynie kupujący informowany jest o ewentualnym czasie oczekiwania na zamówiony produkt.

10

Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji i potwierdzenia dostępności produktu.

11

Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że produkt nie jest dostępny, sprzedawca niezwłocznie zawiadomi kupującego oraz według wyboru i za zgodą kupującego zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena.

12

Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane lub zmienione przez kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) do momentu wysyłki produktu. Kupujący informuje sprzedawcę o chęci anulowania lub zmiany zamówienia mailowo, wysyłając na adres: kontakt@nizel.pl, informację odpowiedniej treści.

13

Standardowy czas realizacji zamówienia (przygotowanie do wysyłki) wynosi 24h robocze.

14

Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia.