POLITYKA PRYWATNOŚCI

  • Administrator – MWN GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (71 – 425), ul. Lutniana 39, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000858997, NIP: 8513251881, REGON 386981711, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych, adres poczty elektronicznej: sklep@nizel.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 533 777 847.
  • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika umożliwiająca otrzymywanie na podany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje o charakterze handlowym, w szczególności dotyczące oferty (w tym promocji) sklepu internetowego www.nizel.pl.
  • Polityka – niniejszy dokument, który określa zasady przetwarzania danych osobowych.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Serwis (Sklep) – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: nizel.pl.
  • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce (w tym dokonująca zakupów na stronie sklepu).

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE.
  • W poszanowaniu prawa do prywatności Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zarówno na gruncie krajowym, jak i europejskim.
  • Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.
  • Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a dostęp do nich posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora i to w zakresie niezbędnym do wykonywanych zadań. Dodatkowo osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania ich poufności.
  • Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Nadto podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
  • Dla przejrzystości omawianego zagadnienia przedstawiamy niniejszą Politykę, w której określone zostały najistotniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych, w szczególności zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 1. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU.

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane                             w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych, oferowanych usług (realizacji umów sprzedaży,   umów o świadczenie usług elektronicznych lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem ww. umów), a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. I tak, dane osobowe Użytkownika zbierane są w przypadku rejestracji konta w Serwisie, składania zamówienia                     w Serwisie, korzystania z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie bądź zamieszczenia opinii                   o produkcie.

Co do zasady zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik sam poda (z wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookie oraz danych logowania, o czym mowa poniżej), tj. pkt 3.1.8. oraz pkt 7).

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających                z Serwisu: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres IP, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), numer rachunku bankowego lub dane karty kredytowej/debetowej, niezbędny do przetworzenia płatności. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Nadto, korzystając przez Użytkownika z funkcji logowania się w Serwisie za pośrednictwem konta Facebook Administrator otrzymuje dane Użytkownika w zakresie imienia, nazwiska, zdjęcia profilowego oraz adresu e-mail przypisanego do konta w portalu Facebook.                 W przypadku logowania za pośrednictwem Google, Administrator otrzymuje nazwę użytkownika, ustawienia języka, zdjęcie profilowe i adres e-mail przypisany do konta Google.

 • CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w usystematyzowanych zbiorach, które definiowane są przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu, a mianowicie:

 • Świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie (w tym prowadzenia konta) oraz realizacji umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • Marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w tym wysyłki newslettera i związanych z nim informacji handlowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
 • Ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na ochronie jego praw.
 • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 • Przekazania danych osobowych Użytkownika do ING Bank Śląski S.A. w związku ze świadczeniem przez ING Bank Śląski S.A. na rzecz sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet; obsługą i rozliczaniem przez ING Bank Śląski S.A. płatności dokonywanych w sklepie internetowym, przy użyciu instrumentów płatniczych; weryfikacji przez ING Bank Śląski S.A. należytego wykonania umów zawartych ze sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów Użytkowników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Przekazania danych osobowych Użytkownika do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty produkt przez Twisto Polska               z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto”                                    i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez sklep internetowy, a także w celu weryfikacji przez Twisto Polska sp. z o.o. należytego wykonania takich umów – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Aktywność Użytkownika w Serwisie jest rejestrowana w logach systemowych. Zebrane w ten sposób informacje (m.in. publiczny adres IP komputera, informacja o przeglądarce Użytkownika) przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych oraz na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego i zarządzania nim. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,                                   art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Administrator udostępnia w Serwisie formularz kontaktowy. Korzystając z tej funkcjonalności Użytkownik podaje dane osobowe niezbędne w celu nawiązania z nim kontaktu, w tym celu udzielenia przez Administratora odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • Administrator umożliwia Użytkownikom zamieszczanie opinii dotyczących oferowanych produktów. Zamieszczona opinia podlega publikacji na stronie Serwisu i jest widoczna dla pozostałych Użytkowników. Poprzez jej zamieszczenie Użytkownik wyraża zgodę na jej publikację oraz przetwarzanie jego danych osobowych w tym zakresie.

 

 • ODBIORCY DANYCH.
  • Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym realizacji zawieranych umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (odbiorców danych), takich jak:
   • Dostawcy usług informatycznych oraz organizacyjnych (m.in.: dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz udzielania pomocy technicznej Administratorowi).
   • Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, analityczne, marketingowe (w tym realizujących usługę newsletter) oraz
   • Bankom oraz operatorom systemów płatności elektronicznych (tj.: ING Bank Śląski S.A. oraz Twisto Polska sp. z o.o., na zasadach określonych w pkt 3.2.2.).
  • W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu przekazania jego danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży produktu nabywanego w sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do ING Bank Śląski S.A.                           w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Użytkownika na rzecz sklepu internetowego, przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez ING Bank Śląski S.A. na rzecz sklepu internetowego.

W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do ING Bank Śląski S.A. w celu weryfikacji przez ING Bank Śląski S.A. należytego wykonania umów zawartych ze sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów Użytkowników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy sklepem internetowym, a ING Bank Śląski S.A.

W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Twisto Polska sp. z o.o.                        w związku z możliwością zaproponowania Użytkownikowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Użytkownika produkt przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez sklep internetowy, podanie tych danych i ich przetwarzanie w tym celu jest wymagane w związku z przyjętym sposobem działalności sklepu oraz w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy sklepem, a Twisto Polska sp. z o.o.

Odbiorcy danych, w zależności od okoliczności oraz postanowień umownych, samodzielnie                    ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych bądź podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych i przetwarzają je w jego imieniu.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 • OKRES PRZETWARZANIA DANYCH.

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń,                                      w zależności, który termin jest dłuższy. W przypadku zawarcia umowy z Administratorem (np. w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną lub umów sprzedaży) dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, zaś dla umowy sprzedaży termin ten wynosi dwa lata).

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane bądź anonimizowane.

 • UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane osobowe                                      są przetwarzane przysługują związane z tym przetwarzaniem uprawnienia. Możliwość z ich skorzystania jest zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. I tak Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • Informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz uzyskania ich kopii.

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jako Administrator jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 • Sprostowania danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe bądź niekompletne.

 • Usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, których przetwarzanie nie jest niezbędne do realizowania celu,                            dla którego zostały zebrane. Obowiązek ten aktualizuje się m.in. przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę), wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Administratora), przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem.

 • Ograniczenia przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania między innymi w przypadku, gdy:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego o uzasadniony interes Administratora, w tym profilowania. Wówczas dalsze przetwarzanie tych danych osobowych jest niedozwolone, chyba że przetwarzanie może zostać oparte na innej podstawie, nadrzędnej wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest również zażądanie przesłania wspomnianych danych innemu podmiotowi, pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i wskazanego podmiotu.

 • Wycofania zgody.

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem w formie pisemnej na adres (ul. Lutniana 39, 71 – 425 Szczecin) lub wiadomości elektronicznej (na adres: sklep@nizel.pl). Wycofanie zgody wywołuje skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Cofniecie zgody nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji dla Użytkownika, choć może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności Serwisu, których świadczenie jest możliwe wyłącznie za zgodą Użytkownika.

 • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Użytkownika, jego miejsca pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki lub wolności Użytkownika w rozumieniu RODO. W ramach korzystania z Serwisu dane Użytkownika mogą być profilowane. Nie ma to jednak wpływu na jego sytuację prawną, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć.

Przykładając szczególną wagę do profilowania wskazujemy, że profilujemy w celach analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań Użytkowników i dopasowywania treści znajdujących się w Serwisie lub produktów do tychże preferencji.

Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG.

Z uwagi na fakt, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) może różnić się od tego zapewnianego przez prawo europejskie Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • Współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.
 • Stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 • Stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 1. Administrator świadczy usługę newsletter na zasadach określonych w oddzielnym regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail oraz wyraziły zgodę na jego subskrypcję. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skorzystać z usługi.

Subskrypcja usługi Newsletter oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).  Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

 1. PLIKI COOKIE.
 • Informacje ogólne.

Podczas korzystania z Serwisu, na urządzeniu Użytkownika (komputerze, smartfonie itp.), zapisywane są niewielkie pliki tekstowe (tzw. pliki cookie), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu. Nie służą one identyfikacji Użytkowników i nie są kojarzone z danymi osobowymi Użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w Serwisie.

Wśród plików cookie wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania Serwisu, wykorzystywane m.in. do zapewnienia utrzymania sesji Użytkownika czy zapisania informacji niezbędnych do działania koszyka w przypadku zakupów internetowych, ale także te, które nie są niezbędne do korzystania z Serwisu, ale ułatwiają korzystanie z niego. Przykładowo służą one przywróceniu sesji Użytkownika, umożliwienie automatycznego zalogowania bez konieczności każdorazowego wpisywania loginu i hasła czy też wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w Serwisie. Dzięki plikom cookie możliwe jest również zbieranie danych statystycznych Serwisu, co umożliwia jego funkcjonowanie zgodne z preferencjami Użytkowników.

 • Rodzaje wykorzystywanych plików cookie.

7.2.1.  Pod względem celów stosowania plików cookie, rozróżniamy następujące kategorie:

7.2.1.1. Niezbędne – umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu, logowanie, przeglądanie jego zawartości, dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na urządzeniu nie jest możliwe korzystanie z Serwisu.

7.2.1.2. Funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie ustawień i preferencji Użytkownika.

7.2.1.3. Statystyczne – umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Serwisu.

7.2.1.4. Reklamowe (marketingowe) – umożliwiające otrzymanie treści marketingowych. Pliki te mogą być wykorzystywane Serwis lub przez podmioty świadczące usługi reklamowe na rzecz Serwisu.

7.2.2.  Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy następujące kategorie plików cookie:

7.2.2.1. Pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Użytkownika.

7.2.2.2. Pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika.

 • Pod względem podmiotu administrującego plikami cookie, rozróżniamy:

7.2.3.1. Pliki cookie Administratora.

7.2.3.2. Pliki cookie podmiotów trzecich.

 • Na chwilę sporządzenia niniejszego dokumentu Administrator może wykorzystywać pliki cookie stosowane przez:
  • Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach następujących usług:
   • Google Adwords – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przez Administratora. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis.
   • Google Analytics – pliki wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
   • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika,
  • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia konta Użytkownika z kontem Serwisu. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania przez Facebook czynności Użytkownika, wykonanych z użyciem przycisków (wtyczek) „Udostępnij” lub „Lubię to”.

Gdy Użytkownik wykorzystuje funkcje zawarte w Serwisie, która zawiera takie wtyczki, urządzenie ustanawia połączenie z serwerami Facebook. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia Użytkownika. Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informacje, że Użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony. Jeśli Użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, przykładowo poprzez wykorzystanie przycisku „Lubię to”, informacje są przesyłane z urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywane.

Cel i zakres zbierania danych oraz ich dalsze przetwarzanie przez Facebook, a także związane z tym prawa można znaleźć w polityce prywatności Facebook.

Nadto, Administrator może wykorzystywać tzw. piksele Facebooka. Narzędzie                           to umożliwia mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook.

 • Użytkownik może zarządzać plikami cookie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej lub z poziomu Serwisu (podczas pierwszej wizyty) poprzez panel zarządzania plikami cookie, znajdujący się na dole strony. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, powinien odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej bądź zmienić ustawienia w panelu. Zaznaczyć przy tym należy, że odrzucenie niektórych plików cookie może skutkować niepoprawnym działaniem niektórych funkcji oferowane przez Serwis.
 1. DANE KONTAKTOWE.

Administrator wyznaczył osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: sklep@nizel.pl                                    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Administrator zachęca do kontaktu.

 1. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI.

Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki pod kątem jej zgodności za przepisami prawa oraz najlepszych praktyk stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszej Polityki w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, o ile jej zmiana będzie wpływać na brzmienie niniejszego dokumentu, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.