REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

 
1. Definicje

1.1. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy umożliwiająca otrzymywanie na podany na podany przez usługobiorcę adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje o charakterze handlowym, w szczególności dotyczące oferty (w tym promocji) sklepu internetowego www.nizel.pl.
1.2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania z usługi newsletter. 
1.3. Serwis – oznacza sklep internetowy prowadzony przez MWN GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, pod domeną: www.nizel.pl. 
1.4. Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi newsletter na podstawie regulaminu. Osoba fizyczna niepełnoletnia może być użytkownikiem, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.
1.5. Usługodawca – MWN GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (71 – 425), ul. Lutniana 39, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000858997, NIP: 8513251881, REGON 386981711, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych, adres poczty elektronicznej: sklep@nizel.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 533 777 847.
 
2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez usługodawcę usługi newsletter.
2.2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z usługi newsletter. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów oraz przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, zawierających z usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla nich charakteru zawodowego, które przysługują im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 
3. Przedmiot usługi

3.1. Usługobiorca poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi newsletter udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości zawierających informacje o charakterze handlowym, w szczególności dotyczące oferty (w tym promocji) sklepu internetowego www.nizel.pl.
3.2. Rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi newsletter.
3.3. Zapis (subskrypcja) oznacza, że usługobiorca akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-maila), w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poprzez zapis na newsletter usługobiorca wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych usługobiorcy (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz przedstawiania usługobiorcy informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
 
4. Warunki korzystania

4.1. Usługa newsletter jest bezpłatna. 
4.2. Skorzystanie z usługi newsletter następuje poprzez podanie imienia oraz adresu e-mail w znajdującym się na stronie serwisu formularza subskrypcji, akceptacji regulaminu usługi, udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz kliknięciu przycisku „zapisz się” (subskrybuj). Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie na podany adres e-mail wiadomości elektronicznej wraz z linkiem aktywacyjnym. Uruchomienie świadczenia usługi newsletter następuje dopiero po kliknięciu wspomnianego linku aktywacyjnego przez Usługobiorcę. 
4.3. Do korzystania z usługi newsletter niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
4.4. Usługobiorca może zapisać się na newsletter również w trakcie rejestracji konta lub po jej dokonaniu, po zalogowaniu się do konta.
4.5. Usługobiorca od chwili rozpoczęcia korzystania z usługi newsletter zobowiązany jest przestrzegania niniejszego regulaminu oraz powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4.6. Usługobiorca zobowiązany jest podawać wyłącznie prawdziwe dane. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych jest wyłącznie usługobiorca, a w przypadku usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego usługobiorcy.
4.7. Poszczególne wiadomości wysyłane w ramach usługi newsletter stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
 
5. Czas trwania usługi

5.1. Umowa o korzystanie z usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
5.2. Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
5.3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści newsletter bądź poprzez skierowanie oświadczenia  w tym przedmiocie na adres e-mail: kontakt@nizel.pl lub pocztą na adres usługodawcy zawarty  w pkt 1.5 regulaminu.
5.4. Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi newsletter po uprzednim poinformowaniu usługobiorcy na podane przez niego adres e-mail.
5.5. Usługodawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez usługobiorcę.
 
6. Dane osobowe

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest usługodawca. 
6.2. Usługodawca przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 123) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
6.3. Dane osobowe przetwarzane są przez usługodawcę wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi newsletter, na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
6.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi newsletter.
6.5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody. Po tym okresie, dane przetwarzane będą na podstawie uzasadnionego interesu administratora (np. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
6.6. Usługodawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.7. Pełną informację w przedmiocie przetwarzania danych osobowych zawiera polityka prywatności znajdująca się na stronie serwisu. 
 
7. Reklamacje

7.1. Reklamacje dotyczące usługi newsletter należy składać na adres e-mail: kontakt@nizel.pl bądź pocztą bezpośrednio na adres usługodawcy.
7.2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości  w usłudze newsletter.
7.3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 
8. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia w serwisie.
8.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O treści zmian regulaminu usługodawca poinformuje usługobiorców przez umieszczenie w serwisie wiadomości o zmianie regulaminu, zawierającej zestawienie zmian regulaminu. O zmianie regulaminu usługobiorcy zostaną dodatkowo powiadomieni przez przesłanie za pośrednictwem newslettera informacji zawierającej zestawienie zmian regulaminu. Powiadomienie o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu.
8.3. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania  o zmianach regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony regulamin będzie wiązać usługobiorcę, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści regulaminu.
8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8.5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2021 r.