Regulamin programu punktowego

1. Definicje.

1.1. Data ważności – data, do której można zrealizować kupon rabatowy na stronie sklepu i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu.
1.2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach określonych w przepisach także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu produktów oferowanych przez sprzedawcę.
1.3. Konto – indywidualna dla każdego kupującego funkcjonalność sklepu, udostępniona na jego rzecz przez sprzedawcę, oznaczona indywidualną nazwą użytkownika oraz hasłem podanym przez klienta, w następstwie dokonanej rejestracji.
1.4. Kupon rabatowy – elektroniczny kod uprawniający klienta do zakupu produktów z rabatem w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę.
1.5. Produkt – rzecz oferowana do sprzedaży w sklepie internetowym.
1.6. Rabat – wyrażona procentowo bądź kwotowo w polskich złotych zniżka ceny produktu, bez uwzględnienia kosztów jego dostawy.
1.7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady naliczania punktów oraz przyznawania i realizacji kuponów rabatowych w sklepie internetowym.
1.8. Regulamin sklepu – regulamin sklepu internetowego obowiązujący u sprzedawcy, znajdujący się pod adresem: www.nizel.pl.
1.9. Sklep (sklep internetowy) – serwis internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod domeną: www.nizel.pl, oferujący za pośrednictwem Internetu produkty znajdujące się w jego ofercie.
1.10. Sprzedawca – MWN GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (71 – 425), ul. Lutniana 39, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000858997, NIP: 8513251881, REGON 386981711, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych, adres poczty elektronicznej:
sklep@nizel.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 533 777 847.

2. Postanowienia ogólne.

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady naliczania punktów oraz przyznawania i realizacji kuponów rabatowych w sklepie internetowym.
2.2. Przystąpienie do programu punktowego wymaga rejestracji konta w sklepie internetowym.
2.3. Przyznawanie punktów oraz kuponów rabatowych następuje automatycznie, według zasad niżej określonych.
2.4. Kupony rabatowe przyznawane są zarejestrowanym klientom po przekroczeniu progów punktowych (progów rabatowych) określonych w pkt 3.4, zgromadzonych z tytułu dokonanych zakupów bądź zamieszczonych opinii o produktach oferowanych w sklepie.
2.5. Administratorem danych osobowych jest sprzedawca. Dane przetwarzane są w zakresie i w sposób, o którym mowa w polityce prywatności.

3. Zasady naliczania punktów oraz przyznawania i realizacji kuponów rabatowych.

3.1. Warunkiem naliczenia punktów jest dokonanie zakupu po uprzednim zalogowaniu się do konta.

3.2. Punkty naliczane są według zasady, że każda wydana złotówka bądź każda zamieszczona opinia o produkcie oferowanym na stronie sklepu skutkuje przyznaniem 1 punktu.
3.3. Miesięczny limit punktów z tytułu zamieszczonych opinii produktowych wynosi 15 punktów.
3.4. Progi punktowe oraz przysługujące z tego tytułu procentowe kupony rabatowe przedstawiają się w sposób następujący:
250 pkt – 1 %
500 pkt – 2 %
750 pkt – 3 %
1000 pkt – 4 %
1500 pkt – 5 %
2000 pkt – 6 %
2500 pkt – 7 %
3000 pkt – 8 %
5000 pkt – 9 %
5000 pkt – 10 %
3.5. Kupon rabatowy obejmuje cały asortyment sklepu internetowego, z wyłączeniem produktów oznaczonych czerwonym napisem “PROMOCJA”. 
3.6. Skorzystanie z przypisanego kuponu rabatowego uzależnione jest od woli klienta i następuje poprzez wpisanie kodu rabatowego podczas składania zamówienia na stronie sklepu.
3.7. W zależności od rodzaju kuponu rabatowego jego zastosowanie skutkuje obniżeniem ceny zamawianych produktów bądź o procentową wartość kuponu rabatowego bądź kwotowo o wartość wyrażoną w polskich złotych.
3.8. Kupony rabatowe procentowe otrzymane poza systemem punktowym nie łączą się z kuponami rabatowymi przyznanymi w programie punktowym.
3.9. Kupony rabatowe wartościowe łączą się z kuponami rabatowymi przyznanymi w programie punktowym.
3.10. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony sprzedawcy.
3.11. Kupon rabatowy jest aktywny od momentu jego przypisania do konta klienta.
3.12. Przypisany do konta kupon rabatowy jest jednorazowy oraz ważny bezterminowo, z zastrzeżeniem 3.13.
3.13. Sprzedawca zastrzega możliwość wygaśnięcia kuponów rabatowych przypisanych do kont klientów, którzy nie dokonali żadnego zakupu w sklepie w okresie ostatnich 12 miesięcy.
3.14. Informacja o kuponach rabatowych znajduje się w panelu konta klienta, w zakładce: ”Program punktowy Nizel.pl” – “Podgląd Twoich kuponów”.
3.15. W przypadku zwrotu produktu nabytego z jednoczesnym wykorzystaniem kuponu rabatowego (w przypadku uznania reklamacji złożonej przez klienta i zwrotu uiszczonej ceny bądź odstąpienia od umowy), kupon rabatowy podlega
przywróceniu, odpowiednio do zakresu dokonanego zwrotu.
3.16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pomniejszenia liczby punktów uznanych na koncie klienta (ich odebrania) w przypadku anulowania zamówienia, nieodebrania przesyłki przez adresata, a także odstąpienia od umowy lub uznania reklamacji skutkującej zwrotem uiszczonej ceny.
3.17. Punkty na koncie klienta naliczone lub wykorzystane niezgodnie z regulaminem podlegają unieważnieniu w całości lub części.

4. Reklamacje i zwrot produktów.

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad produktów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem kuponów rabatowych będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie sklepu.
4.2. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności w zakresie naliczania punktów oraz przyznawania kuponów rabatowych. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 14 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie, w formie pisemnej na adres sprzedawcy bądź drogą elektroniczną na adres: sklep@nizel.pl

5. Postanowienia końcowe.

5.1. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowienia regulaminu sklepu.
5.2. W przypadku zmiany treści niniejszego regulaminu, zamówienia będą realizowane na podstawie regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
5.3. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej sklepu.
5.4. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z niniejszego regulaminu i dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym regulaminem jest prawo polskie.
Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
5.5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021.