REGULAMIN

Sklepu internetowego NIZEL.PL

Sklep internetowy www.nizel.pl prowadzony jest przez:

MWN GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (71 – 425), ul. Lutniana 39, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez                    Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000858997, NIP: 8513251881, REGON 386981711, kapitał zakładowy                                   w wysokości 5.000,00 złotych, adres poczty elektronicznej: sklep@nizel.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 533 777 847.

 

DEFINICJE.

Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód przekazany kupującemu wraz                                    z produktem potwierdzający jego zakup.

Formularz rejestracji – dostępny w sklepie formularz umożliwiający utworzenie konta.

Formularz zamówienia – dostępny w sklepie formularz umożliwiający kupującemu złożenie zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania konta.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z treścią art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konto – indywidualna dla każdego kupującego funkcjonalność sklepu, udostępniona na jego rzecz przez sprzedawcę, oznaczona indywidualną nazwą użytkownika oraz hasłem podanym przez kupującego,                           w następstwie dokonanej rejestracji.

Koszyk – funkcjonalność sklepu umożliwiająca kupującemu wyświetlenie wybranych produktów przed ich zakupem, a także przeliczanie ich wartości oraz ilości. Kupujący może dowolnie modyfikować zawartość koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych produktów lub ich usuwanie z koszyka.

Kupujący (Usługobiorca) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,                                       a w wypadkach określonych w przepisach także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez sprzedawcę,                     w tym dokonująca zakupu produktów oferowanych przez sprzedawcę.

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez sprzedawcę umożliwiająca zainteresowanym kupującym otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych ze sklepem, w tym informacji    o oferowanych produktach.

Polityka prywatności – dokument dostępny na stronie internetowej sklepu, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez sprzedawcę, a jednocześnie stanowiący wypełnienie przez niego obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Produkt – dostępna w ofercie sklepu rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, dokonująca zakupu produktów oferowanych przez sprzedawcę lub korzystająca z usług świadczonych przez sprzedawcę drogą elektroniczną.

Sklep – serwis internetowy prowadzony pod domeną: www.nizel.pl, zwana także stroną internetową.

Regulamin – regulamin sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Sprzedawca (Usługodawca) – MWN GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą                      w Szczecinie (71 – 425), ul. Lutniana 39, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000858997, NIP: 8513251881, REGON 386981711, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych, adres poczty elektronicznej: sklep@nizel.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 533 777 847.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem sklepu pomiędzy kupującym, a sprzedawcą,

Zamówienie – oświadczenie woli kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu               ze sprzedawcą.

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu, w szczególności dokonywania zakupów, składania i rozpatrywania reklamacji oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną. Skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego, z zastrzeżeniem postanowień określonych w ust. 2.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się także do osoby fizycznej, która dokonuje zakupów bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Weryfikacja zawodowego charakteru działalności opierać się będzie o dane zgromadzone w CEiDG, na podstawie kodów PKD.
 3. Działalność sklepu oparta jest na przepisach prawa polskiego, w szczególności na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Do przeglądania serwisu internetowego sklepu niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu, w tym rejestracji lub składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Przeglądanie produktów oferowanych na stronie sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych, w tym adresowych, umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 6. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej.
 7. Przed wypełnieniem formularza zamówienia lub formularza rejestracji, kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią regulaminu i jego akceptację.
 8. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 9. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych sklepu zawierają podatek VAT i podawane są w polskich złotych oraz nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez kupującego.
 10. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.
 11. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie kupującemu regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu. Kupujący może utrwalić treść regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 • 2 REJESTRACJA
 1. Rejestracja w sklepie umożliwia składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez kupującego danych, przeglądanie historii zamówień, zamówienie lub rezygnację z usługi newsletter, korzystanie z kuponów rabatowych oraz korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym kupującym.
 2. W celu rejestracji w sklepie (założenia konta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając adres e-mail, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i dokonać ich akceptacji.
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez kupującego, na podany przez kupującego adres poczty elektronicznej przesyłany jest link aktywacyjny, po którego naciśnięciu proces rejestracji zostaje zakończony.
 4. Rejestracja w sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu są nieodpł Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez kupującego umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz przystąpienie do programu punktowego, na warunkach określonych w odrębnym regulaminie.
 5. Po zarejestrowaniu się w sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta (tj. użytkownika lub adresu e-mail oraz hasła). Sprzedawca umożliwia również logowanie do sklepu za pośrednictwem konta Facebook lub Google.
 6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla kupującego przez czas nieoznaczony. Kupujący może zrezygnować z prowadzenia konta w sklepie i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Rezygnacja i usuniecie konta są nieodpłatne.
 7. Usuniecie konta może zostać dokonane poprzez wybranie odpowiedniej zakładki znajdującej się po zalogowaniu w koncie sklepu bądź przesłanie informacji przez kupującego na adres e-mail sprzedawcy: sklep@nizel.pl. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania konta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także w przypadku naruszenia przez kupującego przy korzystaniu ze sklepu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich lub innych powtarzających się naruszeń przez kupującego postanowień niniejszego regulaminu.
 9. Od decyzji o zablokowaniu konta przysługuje kupującemu wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.
 • 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Kupujący może dokonać zamówienia poprzez założone wcześniej konto bądź wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu.
 3. Wszystkie dostępne na stronie sklepu produkty są oryginalne, wolne od wad, zgodne                                             z obowiązującymi standardami oraz specyfikacją, z zastrzeżeniem § 6 ust. 11 i 12.
 4. Kupujący może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. Złożenie zamówienia następuje przez dodanie produktu do koszyka oraz zatwierdzenie zamówienia.
 6. Kupujący dokonując kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” ma świadomość, iż złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej sprzedawcy ceny.
 7. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie przesłane kupującemu przez sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wysyłane jest do kupującego w odrębnej wiadomości mailowej wraz z informacją o dostępności produktu w magazynie bądź czasie oczekiwania na jego dostawę od producenta.
 9. W przypadku braku produktu w magazynie, a zarazem możliwości jego zamówienia od producenta, kupujący informowany jest o ewentualnym czasie oczekiwania na zamówiony produkt. W takim wypadku, za zgodą kupującego, czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu.
 10. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji oraz potwierdzenia dostępności produktu bądź w przypadku określonym w ust. 9, akceptacji przez kupującego czasu realizacji zamówienia przez sprzedawcę.
 11. Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na niedostępność produktu lub brak zgody kupującego na wydłużony czas realizacji zamówienia (w przypadku określonym w ust. 9), sprzedawca według wyboru kupującego i za jego zgodą zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena.
 12. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane lub zmienione przez kupującego będącego jednocześnie konsumentem bądź osobą określoną w § 1 ust. 2 regulaminu, do momentu wysyłki produktu. Kupujący informuje sprzedawcę o chęci anulowania lub zmiany zamówienia mailowo, wysyłając na adres: sklep@nizel.pl, informację odpowiedniej treści.
 13. Wskazany na karcie danego produktu czas realizacji zamówienia ma charakter orientacyjny. Standardowy czas realizacji zamówienia (przygotowanie do wysyłki) wynosi 3 dni robocze. W zależności od stanu magazynowego może on ulec wydłużeniu, o czym sprzedawca informuje w sposób określony w ust. 8.
 14. Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia.
 • 4 PŁATNOŚCI
 1. O całkowitej kwocie zamówienia uwzględniającej koszty dostawy kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem zamówienia.
 2. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu.
 3. Podczas składania zamówienia kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli kupujący nie wyrazi zgody                 na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej,                           papierowej wraz z zamówieniem.
 4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione produkty:
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy.
 • Płatność internetowa – imoje.
 • płatność za pobraniem.
 1. Wyboru sposobu płatności dokonuje kupujący podczas składania zamówienia. Sprzedawca dopuszcza płatność przy wykorzystaniu kuponów rabatowych przyznawanych na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.
 2. Płatność za pośrednictwem przelewu bankowego powinna być dokonana po otrzymaniu przez kupującego wiadomości z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.
  Z wyjątkiem płatności za pobraniem, produkty objęte zamówieniem wysyłane są w momencie zaksięgowania całości środków pieniężnych na koncie sprzedawcy tytułem ceny zakupu wraz z kosztami dostawy bądź otrzymania przez sprzedawcę pozytywnego wyniku autoryzacji płatności.
 3. Płatność za pobraniem jest wyłączona w przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma zostać dostarczony poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Jeżeli kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, sprzedawca wezwie kupującego do dokonania płatności. W przypadku nieuiszczenia całości wpłaty w terminie wskazanym w wezwaniu, sprzedawca ma prawo anulować zamówienie, informując o tym kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 5. Płatność internetowa dokonywana w sklepie obsługiwana jest za pośrednictwem platformy imoje, dostępnej pod domeną: https://www.imoje.pl/, świadczonej przez ING Bank Śląski SA., Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
 • 5 DOSTAWA
 1. Dostawa zamówionych produktów wedle wyboru dokonanego przez kupującego świadczona jest za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany przez kupującego podczas składania zamówienia bądź do paczkomatu. Koszt dostawy produktu jest wskazany na stronie sklepu w zakładce „Dostawa/wysyłka” oraz w procesie składania zamówienia przez kupującego.
 2. Koszty dostawy ponosi kupujący.
 3. W przypadku wysyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od rozmiaru i wagi paczki oraz kraju przeznaczenia.
 4. Kupujący zobowiązuje się do odebrania zamówionego i wysłanego produktu.
 5. Kupujący zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po jej dostarczeniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać                          w transporcie kupujący powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić sprzedawcę.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie kupującego (np. wskazania przez kupującego błędnego lub niedokładnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki). O zaistniałej sytuacji sprzedawca zawiadomi niezwłocznie kupującego.
 • 6 REKLAMACJE
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu produktu bez wad fizycznych i prawnych. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień kupujących będących konsumentami lub przedsiębiorcami określonymi w § 1 ust. 2 regulaminu.
 2. W przypadku stwierdzenia wady produktu, kupujący obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie sprzedawcę.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane kupującego, opis wady produktu, datę jej powstania oraz żądanie kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, sprzedawca udostępnia na stronie sklepu załącznik nr 2.
 4. Do reklamowanego produktu należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię.
  kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego produktu.
 5. Reklamacje należy kierować na adres korespondencyjny: ul. Lutniana 39, 71 – 425 Szczecin lub drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@nizel.pl
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez kupującego (będącego konsumentem lub przedsiębiorcą określonym w § 1 ust. 2 regulaminu) reklamacji (obejmującej żądanie wymiany produktu, usunięcia wady bądź obniżenia ceny, z jednoczesnym określeniem kwoty jej obniżenia) w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia lub uzupełnienia informacji przez kupującego. Brak odpowiedzi ze strony sprzedawcy po upływie tego terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania produktu kupującemu.
 9. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) jest całkowicie wyłączona, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących przedsiębiorcom, określonym w § 1 ust. 2 regulaminu.
 10. Sprzedawca dokłada starań, aby prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji produktów oddawały ich rzeczywisty wygląd oraz odpowiadały specyfikacji.
 11. Nie stanowią wady nieznaczne różnice w kolorystyce produktu, wynikające z indywidualnych ustawień komputera bądź ekranu kupującego.
 12. Niektóre z oferowanych produktów (np. przynęty) stanowią wyroby rękodzielnicze (ręcznie wykonane). W odniesieniu do umów sprzedaży obejmujących tego rodzaju produkty, nie stanowią wady, a zarazem podstawy reklamacji, nieznaczne różnice pomiędzy egzemplarzami danego produktu, charakterystyczne dla procesu wytwórczego, a pozostające bez wpływu na jego funkcjonalność i przeznaczenie (m.in.: w rozmiarze, gramaturze, kolorystyce lub zastosowanych materiałach).
 • 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Kupującemu, który jest konsumentem, a także przedsiębiorcy, o którym mowa w § 1 ust. 2 regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6.
 2. Odstąpienie od umowy przez kupującego może nastąpić za drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź formularza kontaktowego lub drogą pisemną. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem,                                   od momentu otrzymania produktu. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 1.
 3. Odstępując od umowy, kupujący zobowiązany jest do zwrotu produktu wraz z dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 4. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia kupujący zakupił więcej niż jeden produkt, odstąpienie może dotyczyć wszystkich lub tylko wybranych przez kupującego produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy produkt sprzedawany jest jako zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego zestawu lub kompletu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą w stosunku do produktu, od którego zakupu kupujący odstąpił.
 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi kupujący. Ponadto, jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 8. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny produktu oraz kosztów wysyłki produktu do kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.), w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb bądź produkt który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.
 • 8 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Za pośrednictwem sklepu sprzedawca będący jednocześnie usługodawcą świadczy nieodpłatnie usługi drogą elektroniczną polegające na:
 • Umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem sklepu.
 • Przesyłaniu informacji newsletter.
 • Prowadzeniu indywidualnego konta.
 1. Proces rejestracji konta oraz zasady jego prowadzenia określa § 2 niniejszego regulaminu.
 2. Zasady świadczenia usługi newsletter określa odrębny regulamin.
 • 9 OPINIE PRODUKTOWE
 1. Kupujący ma możliwość wystawienia opinii dotyczącej produktów oferowanych w sklepie internetowym.
 2. Zamieszczona przez kupującego opinia podlega publikacji na stronie sklepu internetowego i jest widoczna dla wszystkich odwiedzających. Poprzez zamieszczenie opinii kupujący wyraża zgodę na jej publikację oraz przetwarzanie jego danych osobowych w tym zakresie.
 3. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
 4. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa sprzedawcy lub osób trzecich. Zamieszczane opinie powinny być rzetelne, rzeczowe                                  i pozbawione jakichkolwiek obraźliwych sformułowań.
 5. Witryna sklepu może obsługiwać aplikacje mediów społecznościowych, które umożliwiają dzielenie się jej treściami z innymi użytkownikami. Informacje lub dane wprowadzane do mediów społecznościowych przez użytkowników mogą być odczytywane, zbierane lub wykorzystywane poza kontrolą sprzedawcy. Za niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych przez użytkowników do mediów społecznościowych sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 • 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności, znajdującej się na stronie internetowej sklepu.
 3. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez kupującego w sklepie, a w przypadku wyrażenia przez kupującego zgody, również w celu świadczenia usługi newsletter.
 • 11 OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 1. Serwis internetowy sklepu chroniony jest prawem autorskim. Wszystkie zdjęcia oraz grafiki produktów oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie sklepu są własnością sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest bez pisemnej zgody sprzedawcy lub osoby, posiadającej do nich prawa autorskie kopiowanie, reprodukcja, przekazywanie zdjęć bądź innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie sklepu, w tym ich udostępnianie w Internecie.
 3. Naruszenie praw autorskich bez pisemnej zgody sprzedawcy lub osoby, której prawa takie przysługują jest niezgodne z prawem i może rodzić odpowiedzialność prawną, określoną w odrębnych przepisach.
 • 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).
 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ konsument ma możliwość do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usł
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji ewentualne spory powstałe między kupującym niebędącym konsumentem a sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały w możliwie najkrótszym czasie.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 6. O zmianie regulaminu sprzedawca poinformuje poprzez ogłoszenie stosownego komunikatu w sklepie oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym kupującym na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączoną zmianą regulaminu w formacie PDF).
 7. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego kupującego, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w sklepie (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 ust. 7 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia                        o jego zmianie dokonanego zgodnie z ust. 6.
 8. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.); ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2021 r.

 


Załączniki:

–           załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

–           załącznik nr 2 – wzór druku reklamacji.