Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu produktu bez wad fizycznych i prawnych. Postanowienie niniejszego § 6 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień kupującego, nabywającego produkty jako konsument, określonych w § 7.
2. W przypadku stwierdzenia wady produktu, kupujący obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie sprzedawcę.
3. Reklamacja powinna zawierać dane kupującego, opis wady produktu, datę jej powstania oraz żądanie kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, sprzedawca udostępnia na stronie sklepu załącznik nr 2.
4. Do reklamowanego produktu należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię.
kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego produktu.
5. Reklamacje należy kierować na adres korespondencyjny: ul. Lutniana 39, 71 – 425 Szczecin lub drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@nizel.pl
6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez kupującego reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia lub uzupełnienia informacji przez kupującego. Brak odpowiedzi ze strony sprzedawcy po upływie tego terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania produktu kupującemu.
9. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) jest całkowicie wyłączona.
10. Sprzedawca dokłada starań, aby prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji produktów oddawały ich rzeczywisty wygląd oraz odpowiadały specyfikacji.
11. Nie stanowią wady nieznaczne różnice w kolorystyce produktu, wynikające z indywidualnych ustawień komputera bądź ekranu kupującego.
12. Niektóre z oferowanych produktów (np. przynęty) stanowią wyroby rękodzielnicze (ręcznie wykonane). W odniesieniu do umów sprzedaży obejmujących tego rodzaju produkty, nie stanowią wady, a zarazem podstawy reklamacji, nieznaczne różnice pomiędzy egzemplarzami danego produktu, charakterystyczne dla procesu wytwórczego, a pozostające bez wpływu na jego funkcjonalność i przeznaczenie (m.in.: w rozmiarze, gramaturze, kolorystyce lub zastosowanych materiałach).

Odstąpienie od umowy

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6.
2. Odstąpienie od umowy przez kupującego może nastąpić za drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź formularza kontaktowego lub drogą pisemną. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem, od momentu otrzymania produktu. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 1.
3. Odstępując od umowy, kupujący zobowiązany jest do zwrotu produktu wraz z dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
4. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia kupujący zakupił więcej niż jeden produkt, odstąpienie może dotyczyć wszystkich lub tylko wybranych przez kupującego produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy produkt sprzedawany jest jako zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego zestawu lub kompletu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą w stosunku do produktu, od którego zakupu kupujący odstąpił.
6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi kupujący. Ponadto, jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
8. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny produktu oraz kosztów wysyłki produktu do kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.), w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb bądź produkt który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.